Sân golf Harmonie Golf Park

Hạng mục thi công: Sân tập golf (Range driving)
Hạng mục thi công: Nhà bảo trì của sân golf.
Một số hình ảnh thi công:Hạng mục thi công: Cầu bắc qua suối trong sân golf.